Fuedert naturwëssenschaftlech Kompetenzen vun Äere Kanner doheem a ronderëm Äert Haus

Naturwëssenschaftlech Kompetenzen vun Äre Kanner kënnen duerch einfach Aktivitéiten, baséierend op de Prinzippien vun der Observatioun, der Dokumentatioun an der Diskussioun, gefuerdert ginn. Motivéiert Är Kanner, hier Beobachtungen ze dokumentéieren an naturwëssenschaftlech Phenomener ze notéieren. Dofir kënnt Dir en alt Heft benotzen an doraus en naturwëssenschaftlecht Laborjournal gestalten. Gidd Äre Kanner  verschidde Geleeëenheeten, Froen un d’Natur an un hier Ëmgéigend ze stellen. En naturwëssenschaftlecht Laborjournal gëtt Ärem Kand d’Méiglechkeet, iwwer Naturwëssenschaften ze schreiwen a Skizzen ze molen, sou dass séng Observatiounen vun de Phenomener an Ideeën strukturéiert dokumentéiert kënne ginn.

Fir Iech en Äre Kanner bei dësen Naturwëssenschaftlechen Fuerschungen ze hëllefen, huet Team vum SciTeach Center Iech hei verschidden Ideeën zesummegestallt, fir den Entdeckersënn unzereegen an doduerch wichteg Kompetenzen ze fuederen. Mir hoffen dass Iech déi gemeinsam Beschäftegung mat den Naturwëssenschaften Spaass maachen, a wënschen Iech vill Spaass bei der Entdeckung vun der Welt ronderëm Iech.

Encouraging eveil aux science competencies at and around the home

Children’s eveil aux sciences competencies can be supported through simple activities at home that focus on observation, documentation and discussion. Encourage your child to document what they see and notice about science phenomena by re-purposing an old notebook into a science journal, and provide different opportunities for them to wonder about nature and the world around them. A science journal provides your child with the chance to write and draw about science, and can structure the observation of phenomena to help document their ideas and investigations.

To help support you and your child in scientific inquiry, the SciTeach Center team has gathered together some possibilities to facilitate a sense of discovery while building the important competencies for engaging in science. We hope you will find enjoyment engaging in science together, and we wish you fun as you explore the world around you!

Promouvez les compétences scientifiques de vos enfants à domicile et autour de la maison

Les compétences scientifiques de l’enseignement Eveil aux Sciences de vos enfants peuvent être promues à travers des activités simples basées sur les principes d’observation, de documentation et de discussion. Motivez vos enfants à documenter leurs observations et à noter les phénomènes scientifiques. Pour cela, vous pouvez réutiliser un ancien livret et le convertir en journal de laboratoire scientifique. Offrez à vos enfants diverses options pour se poser des questions sur la nature et ses environs.Un journal de laboratoire scientifique leur donne la possibilité d’écrire sur les sciences naturelles et de faire des croquis afin que les observations de phénomènes et d’idées puissent être documentées de manière structurée.

Pour vous aider, vous et vos enfants, à mener des recherches scientifiques, l’équipe du SciTeach a rassemblé diverses idées pour stimuler le sens de la découverte et ainsi promouvoir des compétences importantes.

Nous espérons que vous aimerez travailler ensemble dans le domaine des sciences naturelles et espérons que vous apprécierez d’explorer le monde qui vous entoure.

Fördern Sie die naturwissenschaftlichen Kompetenzen Ihrer Kinder zuhause und rund ums Haus

Die naturwissenschaftlichen Kompetenzen ihrer Kinder können durch einfache Aktivitäten, basierend auf den Prinzipien der Observierung, Dokumentation und Diskussion, gefördert werden. Motivieren Sie ihre Kinder, ihre Beobachtungen zu dokumentieren und naturwissenschaftliche Phänomene zu notieren. Hierfür können sie ein altes Heft wiederverwenden und in ein naturwissenschaftliches Laborjournal umwandeln. Geben sie Ihren Kindern verschiedene Möglichkeiten, sich Fragen an die Natur und ihre Umgebung zu stellen. Ein naturwissenschaftliches Laborjournal gibt Ihrem Kind die Möglichkeit, über Naturwissenschaften zu schreiben und Skizzen anzufertigen, so dass seine Observationen von Phänomenen und Ideen strukturiert dokumentiert werden können.

Um Ihnen und ihren Kindern bei den naturwissenschaftlichen Forschungen zu helfen, hat das SciTeach-Team ihnen hier verschiedene Ideen zusammengestellt, um den Entdeckersinn anzuregen und dadurch wichtige Kompetenzen zu fördern. Wir hoffen, dass Ihnen die gemeinsame Beschäftigung mit den Naturwissenschaften Spaß macht, und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Erkundung der Welt um Sie herum!

Promova as habilidades científicas de seus filhos em casa e ao seu redor

As competências científicas eveil aux science das crianças podem ser apoiadas por meio de atividades simples em casa, focadas na observação, documentação e discussão. Incentive seu/sua filho/a a documentar o que vê e a perceber os fenômenos da natureza, transformando um caderno antigo em um diário de ciências e oferecendo oportunidades diferentes para que se pergunte sobre a natureza e o mundo ao seu redor. Um diário de ciências oferece ao seu filho ou à sua filha a possibilidade de escrever e desenhar sobre ciências naturais e de estruturar a observação de fenômenos, a fim de ajudar a documentar as suas ideias e investigações.

Para ajudar você e seu/sua filho/a na investigação científica, a equipa do SciTeach Center reuniu algumas ideias para facilitar o senso de descoberta, ao mesmo tempo em que cria competências importantes para o envolvimento nas ciências. Esperamos que vocês gostem de trabalhar juntos nas ciências naturais e desejamos que se divirtam ao explorar o mundo ao seu redor!